Μετονομάστηκε το Τμήμα Οικιακής Οικονομίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου

 

Το Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών, του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, μετονομάζεται σε «Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης», με απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Παιδείας Βασίλης Διγαλάκης, μετά την ομόφωνη γνώμη της Συγκλήτου ,της Συνέλευσης του Τμήματος και τη θετική γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης .

Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος παραμένει ως έχει προσδιοριστεί με το άρθρο 2 του π.δ. 206/92 (Α ́97).

Εξειδικεύεται στα ακόλουθα:

• Προαγωγή της ποιότητας ζωής του ατόμου, της οικο- γένειας και της κοινωνίας, που άπτεται της βιωσιμότητας και ακολουθεί τις αρχές της Οικιακής Οικονομίας.

• Συμπεριφορά του καταναλωτή σε σχέση με την υπεύθυνη και βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, την μελέτη και διαμόρφωση προτύπων ισορροπημένης διατροφικής συμπεριφοράς, την διαχείριση των οικονο- μικών της οικογένειας και του καταναλωτή, την ανάπτυ- ξη υγιών διαπροσωπικών και συλλογικών κοινωνικών σχέσεων.

• Βιώσιμη επιχειρηματικότητα, διοίκηση και λειτουργία επιχειρηματικών μονάδων και οργανισμών.

• Διαχείριση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλ- λοντος, εκτίμηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων της οικονομικής δραστηριότητας, περιβαλ- λοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση.

• Βιώσιμος τουρισμός και πολιτισμός με έμφαση στην ανάδειξη του πολιτισμού ως ζωτικού παράγοντα ανά- πτυξης και στη συνέργεια πολιτισμού – τουρισμού ως βασικών πυλώνων της βιώσιμης κοινωνικής ανάπτυξης.

• Ψυχοπαιδαγωγική εκπαίδευση των φοιτητών μέσω της απόκτησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, για τη διδασκαλία μαθημάτων σχετικών με το γνωστι- κό αντικείμενο του Τμήματος στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση.

Τα πτυχία που έχουν χορηγηθεί από το Τμήμα Οικιακής και Οικολογίας, είναι ως προς κάθε συνέπεια ισότιμα και αντίστοιχα προς αυτά που χορηγούνται από το Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Τα πτυχία που θα εκδίδονται από το Τμήμα θα φέρουν τη νέα ονομασία του, ασχέτως του έτους εισαγωγής σε αυτό.